Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire trgovačko društvo DUKOM PLIN d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15).

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Službenik za informiranje: PALINA RAUŽAN

Informacije se mogu dobiti na sljedeće načine:
– putem web-stranice DUKOM PLIN
– pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
na adresu elektroničke pošte info@dukom-plin.hr ili paulina.rauzan@dukom-plin.hr
poštom na adresu: DUKOM PLIN d.o.o., Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo
telefaksom na broj 01/6413-171
usmenim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
telefonom na broj 01/6413-194
osobno na zapisnik, od ponedjeljka do petka od 08:00-14:00 sati službeniku za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama: [DOCX] [PDF].
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije: [DOCX] [PDF].
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: [DOCX] [PDF].

 

 Naknada za pristup informacijama

 

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Za pružanje informacija naplaćuje se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14)